Student

เรือนนอน ภปร.   :  ครูเรือนนอน………………………………..

เรือนนอน ศรีวิไล   :  ครูเรือนนอน   คุณครูเ็พ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง

เรือนนอน ศรีเชียงใหม่   :  ครูเรือนนอน   คุณครูสุพิชฌาา บิดานารา

เรือนนอน โพนพิสัย   :  ครูเรือนนอน   คุณครูสุภารัตน์  วัฒนธรรม

เรือนนอน พรเจริญ   :  ครูเรือนนอน   คุณครูวริศรา  จุลปาน

เรือนนอน รัตนวาปี   :  ครูเรือนนอน   คุณครูเนัยนา  อุทัยวัฒน์

เรือนนอน เฝ้าไร่   :  ครูเรือนนอน   คุณครูมันทนา  โพธิ์กัณฑ์

เรือนนอน ซากุระ   :  ครูเรือนนอน   คุณครูกนกวรรณ  สุวรรณภา

เรือนนอน โซ่พิสัย   :  ครูเรือนนอน   คุณครูราตรี  สุทธหลวง

เรือนนอน หมู่บ้านอยู่เย็น   :  ครูเรือนนอน   คุณครูผานิตย์  ปงสนิท

เรือนนอน บึงกาฬ  :  ครูเรือนนอน   คุณครูสมบัติ  พระราช

เรือนนอน บึงโขงหลง   :  ครูเรือนนอน   คุณครูสุริยา  พงษ์สุวรรณ

เรือนนอน ท่าบ่อ   :  ครูเรือนนอน   คุณครูถาวร  ถิ่นราชา

เรือนนอน เซกา   :  ครูเรือนนอน   คุณครูภัคจิรา  จะหลาบหลอง

เรือนนอน บุ่งคล้านคร   :  ครูเรือนนอน   คุณครูเจริญ  ไชยแสง

เรือนนอน หมู่บ้านสานฝัน 1   :  ครูเรือนนอน   คุณครูชฎากร  สิงหศิริ

เรือนนอน หมู่บ้านสานฝัน 2   :  ครูเรือนนอน   คุณครูเดชา  ภูหลักด่าน

**********************************************************************************************

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 :  คุณครูเทียนฉาย  เด็จใจ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2 :  คุณครูสมบัติ  คำชาลี , คุณครูราตรี  สุทธหลวง

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 :  คุณครูอัญชนา  คำสอด , คุณครูเดชา  ภูหลักด่าน

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 :  คุณครูเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง , คุณครูถาวร  ถิ่นราชา

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 :  คุณครูทวีพร  ปัญสวัสดิ์ , คุณครูนัยนา  อุทัยวัฒน์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 :  คุณครูเจนจิรา  แสนไชย , คุณครูจักรพันธ์  จันสองคอน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 :  คุณครู

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2 :  คุณครู

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3 :  คุณครู

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1 :  คุณครูธวัชชัย  ปงสนิท , คุณครูสุภัตรา  ศักดิ์ดา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2 :  คุณครูสุวรรณี  พิมพ์เส็ง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/3 :  คุณครูพวงชมพู  สิงหสิริ , คุณครูอนงนุช  บัวชุม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 :  คุณครู

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2 :  คุณครู

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/3 :  คุณครู

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1 :  คุณครูชฎากร  สิงหศิริ , คุณครูศุภลักษณ์  แสงชมภู

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/2 :  คุณครูบุญชา  ทองสา , คุณครูสุภารัตน์  วัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/3 :  คุณครูแก่นคำ  จำวัน  ,  คุณครูวิชิต  พวงพันธ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1 :  คุณครู

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2 :  คุณครู

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/3 :  คุณครู

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1 :  คุณครูวราภรณ์  เฉิดดิลก , คุณครูละมัย  สุมังเกษตร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2 :  คุณครูสุพิชฌา  บิดานารา , คุณครูเจริญ  ไชยแสง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/3 :  คุณครูฉัททันต์  วิโย , คุณครูวริศรา  จุลปาน

Advertisements

4 ตอบกลับที่ Student

 1. ่ีR no JUI พูดว่า:

  . . . . . . . .

 2. นายพัลลภ รักษาพล พูดว่า:

  อยากรู้ทราบชื่อนักเรียนผู้ชาย2คนที่ฟ้อนดาบอ่ะคาบ

  พอดีไปแข่งทักษะที่กรุงเทพเจอกัน

 3. นายพัลลภ รักษาพล พูดว่า:

  ฟ้อนคาบดาบตอนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่เชียงรายอ่ะคับ

 4. hand พูดว่า:

  อยากทราบอีเมล์อาจารย์ฉัททันต์ วิโยครับผม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s