About

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าจังหวัดหนองคาย มีประชาชนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากไร้ อันเนื่องจากมีผลกระทบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจจำน กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าจังหวัดหนองคาย มีประชาชนที่มีฐานะความเป็นอยู่ ที่ยากไร้ อันเนื่องจากมีผลกระทบปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจจำนวนมาก เป็นเหตุบุตรหลานของครอบครัวที่มี ผลกระทบดังกล่าวขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับบุคคลอื่น ๆ หากไม่ได้รับการแก้ไข และ ช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษา อาจเป็นปัญหา และภาระแก่สังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไปได้ และในปี พุทธศักราช 2539 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เพื่อเป็น การเฉลิมฉลองปีมหามงคล และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงร่วมมือกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอจัดตั้งสถานศึกษาต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดใกล้เคียงให้มีโอกาสได้รับการศึกษา และขอพระราชทานนามว่า “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย” วางศิลาฤกษ์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2537 เวลา 09.29 น. โดยนายขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ และมีผู้ร่วมพิธีได้แก่ นายประจวบ วุฒิเจริญ รองผู้ว่า- ราชการจังหวัดหนองคาย นายอิศรา จรัณญานนท์ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา นายวินัย พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการ กองการศึกษาพิเศษ นายสมภาร ร่มโพธิ์ทอง ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดหนองคาย นายสมชาย พรหมเด่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร รักษาการผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย ในขณะนั้น และคณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียนจำนวนมาก วนมาก เป็นเหตุบุตรหลานของครอบครัวที่มีผลกระทบดังกล่าวขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับบุคคลอื่น ๆ หากไม่ได้รับการแก้ไข และช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษา อาจเป็นปัญหา และภาระแก่สังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไปได้ และในปีพุทธศักราช 2539 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2537 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ ก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 26 (หอนอน ภปร.) จำนวน 1 หลัง มูลค่า 140,000 บาท สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ ก่อสร้างเรือนพยาบาล (อาคารพยาบาล สว.) จำนวน 1 หลัง มูลค่า 500,000 บาท เป็นปฐมฤกษ์โดยการประสานให้พล.ร.3 ช.พัน 3
กองทัพภาคที่ 2 ดำเนินการก่อสร้าง และดำเนินก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216(ปรับปรุง 29) จำนวน 1 หลัง อาคารหอนอนแบบมาตรฐาน 26 จำนวน 1 หลัง อาคารหุงต้ม จำนวน 1 หลัง โดยใช้งบกลาง ปีงบประมาณ2537 ของกรมสามัญศึกษา กระทวงศึกษาธิการ ในที่ดินของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ จำนวน 210 ไร่ ขณะนี้ขอใช้ที่ดินทั้งหมด จำนวน 570 ไร่เศษต่อมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ ได้ปีประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า ขนาด 250 KVA. มูลค่า 1,300,000 บาท เร่งรัดพัฒนาชนบทหนองคาย ก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมท่อส่งขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2,000 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมคร ยาว 3,045 เมตรมูลค่า 6,300,000 บาท องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ก่อสร้างถนนลูกรังอัดแน่น กว้าง 8 เมตร ยาว 150 เมตร ชลประทานจังหวัดหนองคาย ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาด 12 ไร่ จำนวน 1 แห่ง หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 25 กรป.กลาง ก่อสร้างสนามกีฬา 1 สนาม

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 18 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นโรงเรียนประเภทประจำกินนอน แบบศึกษาสงเคราะห์ จัดการศึกษาแบบให้เปล่า ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการประกอบอาชีพเป็นหลัก อบรมบ่มนิสัยนักเรียนตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อยโอกาสเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน ไปแล้ว เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยะธรรม ศีลธรรม และค่านิยมอันดีงาม มีอาชีพเลี้ยงตนเอง สามารถพึ่งตนเองได้ เป็นผู้นำท้องถิ่นได้ ไม่เป็นภาระของสังคม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เริ่มเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นปีแรก รับนักเรียนจากจังหวัดเหนองคายและจังหวัดอุดรธานี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 70 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 80 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 80 คน รวม 230 คน ครู จำนวน 7 คน ลูกจ้างประจำ 9 คน

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s