การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2554

ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔   ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   และรับนักเรียนระหว่างชั้น  เพื่อให้ทราบโดยทั่วไป โรงเรียนจึงประกาศรับสมัครนักเรียน  ดังมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนนักเรียนที่รับสมัครเข้าเรียน

ชั้น ป. ๑ , ม. ๑ และ ม. ๔

– นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   จำนวน       ๓๕              คน

– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    จำนวน      ๑๒๐             คน

– นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   จำนวน      ๑๒๐             คน

ระยะเวลาการรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่  ๑๒ –  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔   เวลา  ๐๘.๓๐  –  ๑๖.๓๐ น.

ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สถานที่รับสมัคร

ห้องวิชาการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗  จังหวัดหนองคาย

กำหนดการสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   สัมภาษณ์ในวันที่สมัครเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

สถานที่สอบสัมภาษณ์  ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย

กำหนดการดูสภาพบ้านของนักเรียน ในวันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย หรือที่เว็บไซต์ http://www.raja27nk.ac.th

(เลื่อนการประกาศผลการ พิจารณาคัดเลือกนักเรียนออกไปเป็นวันที่ 2 มีนาคม 2554 เนื่องจากทางโรงเรียนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553)

เอกสารการรับสมัคร

1.  ใบรับรองผลการศึกษา ปพ.7  หรือ  ปพ.1

2.  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/บิดา/มารดาและสำเนาสูติบัตรนักเรียน (ใบเกิด)

3.  รูปถ่ายนักเรียน  ขนาด  2 นิ้ว  จำนวน  2 แผ่น

4.  สำเนาใบมรณะบัตรของบิดา/มารดา (กรณีบิดา/มารดา เสียชีวิต)

5.  คำรับรองของผู้บริหารสถานศึกษาและคำรับรองของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/หรือผู้นำชุมชน

6.  ใบรับรองแพทย์

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ใบสมัคร

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าว/ประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s